triangle shape for background

Regulamin konkursu „Jasne! Lampa zainspirowana Rowlux”

 I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Konkursu „Jasne! Lampa zainspirowana Rowlux”, zwany dalej Regulaminem, określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Jasne! Lampa zainspirowana Rowlux”, zwany dalej Konkursem.
 2. Konkurs odbywa się w ramach Obchodów 20-tych urodzin firmy Muraspec Sp z o.o. , zwanych dalej Urodzinami, które odbyły się w dniu 21 września 2017 r. Laureaci zostaną ogłoszeni podczas 13. edycji OKK! design w przestrzeni Mysia 3.
 3. Organizatorem Konkursu jest firma Muraspec Sp z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 115b, zwana dalej Organizatorem.

 II Idea Konkursu

 1. Celem Konkursu jest promowanie i wspieranie polskich architektów, projektantów wnętrz, designerów, a także nowatorskich i uniwersalnych pomysłów i rozwiązań.
 2. Udział w konkursie umożliwi uczestnikom zaprezentowanie swych projektów szerokiej publiczności podczas 13. edycji OKK! design, sprawdzenie swoich umiejętności w kreowaniu elementu wyposażenia wnętrz, prezentację na łamach stron firmy Muraspec Sp. z o.o., www.okkdesign.pl i mediów wspierających Konkurs.

III Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs jest kierowany do polskich architektów i projektantów wnętrz, designerów czujących trendy, i ludzi kreatywnych, których wielką pasją jest tworzenie i aranżacja przestrzeni.
 2. Konkurs ma charakter otwarty, wziąć w nim udział mogą pełnoletnie osoby fizyczne lub firmy.
 3. W Konkursie mogą wziąć udział zarówno architekci i projektanci wnętrz, działający już na rynku, jak również debiutanci ? studenci architektury i uczniowie szkół artystycznych.
 4. W konkursie mogą brać udział zespoły projektowe, które traktowane są jak jeden uczestnik.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

IV Praca konkursowa

 1. Pracą zgłoszoną na konkurs musi być stworzony osobiście lub przez zespół – indywidualny wzór lampy zainspirowany Rowlux, zawierającej się w ofercie firmy Muraspec Sp. Z o.o.
 2. Rowlux to innowacyjny wielosoczewkowy poliwęglan zwykle stosowany jako okładzina. Ze względu na niezwykłe właściwości optyczne pięknie operuje światłem – pochłania je i odbija na wzór hologramu. Oprócz połysku ma też głębię, która sprawia, że oświetlony materiał zdaje się płynąć, falować, mienić lub skrzyć. Dodatkowym ułatwieniem konkursowego zadania jest też atrakcyjna gama kolorystyczna Rowlux.
 3. Kolorystyka powinna być określona w CMYK, RAL lub NCS.
 4. Każdy Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej pracy oraz, że nie narusza ona w żaden sposób praw, bądź dóbr osób trzecich.
 5. Jeden autor lub zespół projektowy może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 prace. Każde zgłoszenie traktowane jest oddzielnie i musi zawierać wszystkie wymagane elementy.

V Zgłoszenie do Konkursu

 1. Zgłoszenia pracy do Konkursu należy dokonać za pomocą wysłania zgłoszenia na adres mailowy: konkurs@muraspec.com.pl
 2. Zgłoszenie – przez wysłanie e-maila musi zawierać:
 3. a) imię i nazwisko uczestnika/ nazwę zespołu projektowego
 4. b) dane kontaktowe uczestnika: adres; numer telefonu; adres e-mail
 5. c) Opis pracy konkursowej wraz z zastosowaniem, inspiracją do jej stworzenia oraz innymi ważnymi informacjami (do opublikowania na stronie konkursu) – max. 1500 znaków ze spacjami
 6. d) max. 10 zdjęć lub grafik pracy konkursowej w jakości ?do druku? (zdjęcia powinny pokazywać różne zastosowania wzornictwa ) – format .jpg lub .tiff, max. 5 MB
 7. Przesłanie zgłoszenia jest tożsame z akceptacją Regulaminu oraz zgłoszeniem udziału w Konkursie na wszystkich jego etapach i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Uczestnik, zgłaszając projekt do Konkursu, wyraża zgodę na bezpłatną publikację, kopiowanie, utrwalanie i zwielokrotnianie przesłanych materiałów (zdjęcia i opisy) na materiałach promocyjnych Konkursu oraz wystawy finalistów podczas 13. Edycji OKK! design, a następnie po jego zakończeniu w materiałach podsumowujących i ilustrujących wydarzenie.
 9. Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na podanie ich danych osobowych (imię, nazwisko, miasto zamieszkania) do publicznej wiadomości w związku z ogłoszeniem wyników i publikacjami w mediach.
 10. Organizator ma prawo odrzucić zgłoszenie, jeżeli nie spełnia ono wymogów niniejszego Regulaminu.
 11. Wybrane prace finalistów, po weryfikacji zgłoszenia przez Organizatora, umieszczone zostaną -na stronie www.muraspec.pl i portalach wspierających Konkurs.

VI Ocena prac konkursowych i wyłonienie zwycięzców

 1. Jedna praca konkursowa może zdobyć nagrodę w jednej kategorii.
 2. Wybór Jury:
 3. a) W celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń, a także wyboru finalistów Konkursu organizator powoła Jury składające się z przedstawicieli organizatora konkursu, patrona medialnego i/lub merytorycznego konkursu oraz autorytetów w dziedzinie designu.
 4. b) Skład Jury zostanie podany na stronie muraspec.pl
 5. c) Prace nadesłane na konkurs są oceniane według kryteriów: innowacyjny pomysł, cechy wizualne, użyteczność/ funkcjonalność, potencjał rynkowy.
 6. d) Projekty i produkty zgłoszone do Konkursu zostaną ocenione przez Jury.
 7. e) Spośród finalistów Jury wybierze 3 laureatów.
 8. f) Jury może również przyznać wyróżnienia.
 9. g) Werdykt Jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
 10. Ogłoszenie wyniku Konkursu następuje podczas 13. edycji OKK! design oraz na stronie internetowej www.muraspec.pl i www.okkdesign.pl .
 11. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą mailową oraz osobiście podczas OKK! design.

 VII Terminarz Konkursu

 1. 16.10.2017 r. – oficjalne rozpoczęcie konkursu, rozpoczęcie nadsyłanie zgłoszeń
 2. 31.01.2018 r. – termin nadsyłania prac konkursowych
 3. 16.02.2018 r. – obrady JURY, oraz zakończenie głosowania internautów – wybór finalistów
 4. 05.03.2018 r. – powiadomienie Laureatów o wynikach konkursu
 5. 05.03.2018r. – uroczyste wręczenie nagród Laureatom

VIII Nagrody

 1. Nagrodą za zajęcie 1. miejsca podczas obrad Jury będzie wdrożenie do produkcji firmy Muraspec Sp z o. o nagrodzonego projektu lampy i wypłacenie laureatowi nagrody pieniężnej w wysokości 2.000 PLN
 2. Nagrodą za zajęcie 2. miejsca będzie wypłacenie laureatowi nagrody pieniężnej w wysokości 1.000 PLN
 3. Nagrodą za zajęcie 3. miejsca będzie wypłacenie laureatowi nagrody pieniężnej w wysokości 500 PLN

IX Informacje końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminarzu Konkursu, co zostanie opublikowane na stronie www.muraspec.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w niniejszym Regulaminie, które zostaną opublikowane na stronie www.muraspec.konkurs.pl oraz podane do wiadomości zgłoszonym Uczestnikom Konkursu drogą mailową.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Konkursu.
 5. Wszelkich informacji udziela przedstawiciel Organizatora:

Barbara  Łukasiak, blukasiak@muraspec.com.pl, tel. 22 648 44 67

15.01.2018